De provincie Zeeland laat onderzoeken of de Westerschelde zwemveilig is. Dit in verband met de vele berichten over PFAS. Op drie locaties, Perkpolder, Baarland en Vlissingen, worden metingen gedaan om het veiligheidsrisico voor zwemmers in te schatten.

De provincie Zeeland laat onderzoeken of de Westerschelde zwemveilig is. Dit in verband met de vele berichten over PFAS. Op drie locaties, Perkpolder, Baarland en Vlissingen, worden metingen gedaan om het veiligheidsrisico voor zwemmers in te schatten. 
Zwemwaterlocaties worden in het zwemseizoen regelmatig door waterbeheerders en Provincie onderzocht: jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst staan alle Zeeuwse zwemwaterlocaties die gecontroleerd worden op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Dit jaar komen er extra metingen op PFAS in de Westerschelde.

Risicobeoordeling
Uit eerder onderzoek dat het RIVM deed bij Berkendonk (Noord-Brabant) kwam naar voren dat zwemmers weinig risico lopen. Uit literatuur blijkt dat de opname van PFAS via de huid minimaal is en het inslikken van zwemwater zeer beperkt zal zijn. Daarbij is de blootstellingsduur, het aantal uren dat gezwommen wordt, ook beperkt. Maar de Provincie Zeeland en het Rijk willen duidelijkheid voor inwoners en recreanten over hoe veilig het is om te zwemmen in de Westerschelde. Daarom heeft Rijkswaterstaat aan het RIVM gevraagd een risicobeoordeling te maken op basis van al bestaande gegevens van het meetpunt op de grens met Vlaanderen. De risicobeoordeling gaat uit van een ‘worst case’ benadering; op het grensmeetpunt zijn de PFAS-waarden het hoogst van de hele Westerschelde. Gestreefd wordt om deze risicobeoordeling op basis van de bestaande gegevens zo snel mogelijk na 1 mei op te leveren, uiterlijk 1 juni. Na dit zwemseizoen wordt bekeken of de nieuwe meetgegevens van de drie nieuwe locaties aanleiding geven om de risicobeoordeling te herzien.

Van de lijst met zwemwaterlocaties wordt tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober). Tijdens het zwemseizoen is actuele informatie over zwemwaterlocaties,  zwemwaterkwaliteit en waarschuwingen en/of zwemverboden te vinden op www.zwemwater.nl. Locaties die niet zijn aangewezen door de provincie worden niet gecontroleerd. Zwemmen daar wordt afgeraden, maar is niet verboden, tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld bij sluizen en bruggen).

Foto: Bart Kerste, Westerschelde bij Hoofdplaat

– Dit is een bericht van GO-RTV –

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden