Rapport over dijkversterking Hansweert nog niet compleet

HANSWEERT – De milieugevolgen die de dijkversterking teweegbrengt, zijn nog onvoldoende in beeld gebracht. Dat concludeert de commissie voor milieueffectrapportage. De provincie heeft gevraagd om de rapportage over de effecten van de dijkversterking voor het milieu te beoordelen. De dijk tussen Hansweert en Schore voldoet niet aan de nieuwe veiligheidsnormen en daarom wil het waterschap de komende jaren een stuk dijk van vijf kilometer versterken. Bewoners mochten daar de afgelopen tijd over meepraten.

 

Effect voor weidevogelgebied

De commissie mist in het rapport informatie over de effecten op het weidevogelgebied ten noordwesten van Hansweert. En die moet toch echt wel opgenomen worden, zegt Harry Webers, voorzitter van de werkgroep. “Weidevogelgebieden zijn altijd heel erg gevoelig voor grondwaterstanden. Op het moment dat je grote ingrepen zoals dijkversterkingen gaat doen, die mogelijk effect hebben op de grondwaterstand, dan moet je dus eigenlijk beschrijven of dat mogelijk negatieve effecten heeft voor die weidevogels.”

De commissie voor milieueffectrapportage (m.e.r.) is onafhankelijk en bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. Voor ieder project wordt een werkgroep samengesteld van onafhankelijke deskundigen. De commissie schrijft zelf geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. In dit geval besluiten Gedeputeerde Staten van Zeeland uiteindelijk over het project.

Daarnaast concludeert de commissie dat de gevolgen van stikstofneerslag voor het Natura 2000-gebied Brabantse Wal niet volledig onderbouwd zijn. Natura 2000-gebieden zijn kwalitatief hoogwaardige gebieden. Brabantse Wal is in de buurt van dit project en de stikstofuitstoot, vooral tijdens de aanlegfase van het project, is onvoldoende beschreven in het milieueffectrapport en de samenvatting. “Dat is ook, zoals wij dat noemen, een tekortkoming”, aldus Webers.

 

Waarschijnlijk geen vertraging

Webers verwacht niet dat de kritiek tot vertraging van het project leidt. “Wij vinden dat het milieueffectrapport veel informatie bevat, goed leesbaar is en helder beschrijft wat er gaat gebeuren. Alleen die nieuwe informatie hoort er nog wel in voordat het college van Gedeputeerde Staten een goed besluit kunnen nemen.”

De commissie voor de milieueffectrapportage benadrukt dat het hier om een advies gaat en dat Gedeputeerde Staten dat niet hoeft te volgen. Webers verwacht echter wel dat de adviezen serieus worden genomen. “De praktijk is, dat als wij dit soort adviezen geven, ze toch zo zwaarwegend zijn dat initiatiefnemers een milieueffectrapport of een samenvatting gaan aanpassen.”

Foto en berichtgeving door Omroep Zeeland

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden