Noord-Beveland bereidt inwoners voor op wateroverlast en deelt gratis zandzakken uit

WISSENKERKE – Noord-Beveland bereidt zich voor op meer wateroverlast. Daarom kunnen de inwoners gratis zandzakken aanvragen bij de gemeente. De zakken zijn leeg, en de aanvragers moeten ze zelf afvullen. Ook heeft de gemeente een plan van aanpak vastgesteld, een handleiding waarmee Noords-Bevelanders snel en adequaat kunnen handelen. Elke inwoner kan een set van 20 zandzakken bestellen via een online formulier op de website van de gemeente. Deze zakken kunnen in september, op een nog te bepalen dag en plaats, worden opgehaald.

door: Han Verbeem

Het klimaat verandert waardoor er meer en vooral hevige neerslag te verwachten is. Dat vele regenwater kan niet altijd afgevoerd worden via sloten of riolen. En wat vorige maan in Limburg is voorgevallen, kan zomaar óók in Zeeland gebeuren – meldt de gemeente Noord-Beveland aan haar inwoners: “De zomer is nog niet afgelopen en ook de herfst kan zeer nat zijn, vandaar dat wij u op voorhand willen informeren over de gevaren, wat u zelf kunt doen en welke kanalen beschikbaar zijn om melding te maken.”

Riooldeksels

De gemeente schetst een scenario van de gevolgen: deksels van rioolputten die worden opgedrukt, overstroomde wegen met gevaarlijke gaten waarin men zomaar kan wegzakken. “Het lopen of rijden door de plassen is hierdoor gevaarlijk”, is het advies. “Het rijden met voertuigen door het water op straat, kan er net voor zorgen dat, er vanwege golfslag, toch water in woningen terecht komt. Probeer dit te voorkomen en indien u noodzakelijkerwijs toch moet rijden, kies dan een aangepaste snelheid.”

Elektrocutie

Water in huis kan leiden tot elekrocutie, als gevolg van kortsluiting “met mogelijk brand tot gevolg”. Daarnaast levert overlast gezondheidsrisico’s met slechte hygiëne.”Contact met rioolwater kan problemen opleveren ten aanzien van de gezondheid. Probeer contact te voorkomen en indien hier toch sprake van is, is het advies om zorgvuldig de handen te wassen.”

Burgerplicht

Om dergelijke rampscenario’s te voorkomen kunnen  inwoners ook zélf het nodige doen, merkt de gemeente op, ook al is “wateroverlast niet altijd voorkomen.” En kunnen de Noord-Bevelanders dan doen? Minder tegels in de tuin leggen, bijvoorbeeld, en het afvalvrij maken van rioolputten. En áls er overlast komt, dan hebben inwoners een burgerplicht door wgen af te zetten als putdeksels worden weggedrukt door het stijgende water. “Probeer dan de locatie af te zetten, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.” En: “Zorg dat elektrische apparatuur niet nat kan worden, of sluit de elektra af, en besteed aandacht aan lage drempels en kelders.”

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden